ارتباط با ما

 

دانشکده: 06643342075-9  
ریاست: 06643339377  
معاون آموزشی: 06643341887  
دورنگار: 06643326980  
کد پستی: 6861886489  
پست الکترونیک: aligoodarz _nursing @lums.ac.ir  
     

 آدرس: الیگودرز، خیابان عمار یاسر، روبروی اداره کار، دانشکده پرستاری الیگودرز