اعضای شورای پژوهشی دانشکده

 

ردیف
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی مرتبه علمی
1
دکتر پرویز افروغ  باکتری شناسی پزشکی  دکترا  استادیار
2
دکتر فیروزه پیامنی  پرستاری بهداشت جامعه  دکترا   استادیار
3

شیما حیدری

پرستاری کودکان کارشناسی ارشد
مربی
4
دکتر الهام دادگر  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  دکترا   استادیار
5
الهه سرلک   پرستاری داخلی جراحی   کارشناسی ارشد  مربی
6
دکتر آرزو شاهسواری   پرستاری داخلی جراحی  دکترا   استادیار
7
معصومه عبدی   پرستاری داخلی جراحی   کارشناسی ارشد مربی
8
امید غفوری
پرستاری کودکان
  کارشناسی ارشد مربی
9
سجاد فتح الهی  اتاق عمل   کارشناسی ارشد مربی
10
دکتر سعید فروغی  پرستاری بهداشت روان دکترا    استادیار
11
بیتا فلاحی   پرستاری داخلی جراحی   کارشناسی ارشد  مربی
12
دکتر معصومه فولادوندی   پرستاری داخلی جراحی  دکترا استادیار