اعضای شورای پژوهشی دانشکده جهت تصویب طرح‌های پژوهشی

 

 ردیف نام و نام خانوادگی
سمت - تخصص
1
دکتر پرویز افروغ رییس شورا - هیأت علمی
2
دکتر افسانه بدری‌زاده نماینده معاونت تحقیقات و فناوری
3
سعیده الماسی هیأت علمی
4
دکتر مهدی بیرجندی هیأت علمی - گروه آمار
5
دکتر فیروزه پیامنی هیأت علمی - گروه پرستاری سلامت جامعه
6
شهین توحیدی هیأت علمی - گروه پرستاری
7
دکتر شیرین حسنوند هیأت علمی - گروه پرستاری
8
دکتر الهام دادگر هیأت علمی - گروه مدیریت خدمات پرستاری
9
سحر ذوالنوری   هیأت علمی - گروه پرستاری
10
دکتر ماندانا ساکی   هیأت علمی - گروه روان‌پرستاری
11
دکتر الهام سپهوند    هیأت علمی - گروه پرستاری
12
دکتر آرزو شاهسواری
  دبیر شورا - هیأت علمی - گروه پرستاری
13
 معصومه عبدی
  هیأت علمی - گروه پرستاری
14
 دکتر محمد غلامی
  هیأت علمی - گروه پرستاری
15
 دکتر سعید فروغی
  هیأت علمی - گروه روان‌پرستاری
16
 بیتا فلاحی
  هیأت علمی - گروه اتاق عمل
17
 دکتر معصومه فولادوندی
  هیأت علمی - گروه پرستاری
18
 دکتر نسرین گله‌دار
  هیأت علمی - گروه پرستاری
19
 دکتر فاطمه گودرزی
  هیأت علمی - گروه پرستاری
20
 دکتر اصغر محمدی
 هیأت علمی - گروه پرستاری