اهداف مرکز مشاوره

 

به‌طور کلی هدف خدمات مشاوره و سلامت روان این است که به دانشجویان کمک کند از قرار گرفتن در مسـیرهایی کـه موجب تباهی توانمندی‌ها، استعدادها و شخصیت او می‌شود جلوگیری نماید. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از سرمایه‌های معنوی و اجتماعی جامعه محسوب می‌شوند، آنان گرانبهاترین و کمیاب‌ترین سـرمایه‌هـای اجتماعی هستند که آسیب رسیدن به هر یک موجب تباهی بزرگی برای اکنون و آینده جامعه خواهـد بـود.
لذا برای مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویان بسیار مهم است که هیچ دانشجویی در زنـدگی تحصـیلی، خـانوادگی،فردی، اجتماعی و معنوی خود دچار چالش‌های خطرناک نشود و چنانچه در این راسـتا گرفتـار مشـکلاتی گردید دست حمایت خود را مشتاقانه به سوی مرکز مشاوره و سلامت روان دراز کند تا وی را در راستای رسیدن به مرحلـه کمال انسانی که شایسته هستی اوست یاری نمایند.

به‌طور کلی اهداف این اداره عبارتند از :

  1. رشد سلامت روحی و روانی دانشجویان
  2. رشد و شکوفایی استعداد دانشجویان
  3. پیشگیری از مسائل و مشکلات عاطفی- رفتاری
  4. ارتقاء سطح کیفی و کمی بهداشت روانی دانشجویان
  5. کاهش مشکلات رفتاری دانشجویان مثل افسردگی ، اضطراب و ...
  6. افزایش زمینه استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات مختلف مرکز مشاوره