تقویم آموزشی نیمسال دوم 1403-1402

انتخاب واحد

شنبه 1402/11/14         لغایت  پنجشنبه 1402/11/19                                    

شروع کلاس‌ها

شنبه  1402/11/21

حذف و اضافه

شنبه 1402/12/05         لغایت چهارشنبه 1402/12/09     

 حذف اضطراری

شنبه  1403/03/05        لغایت چهارشنبه 1403/03/09    

پایان کلاس‌ها

پنجشنبه 1403/03/31

زمان برگزاری امتحانات

شنبه 1403/04/02         لغایت دوشنبه 1403/04/19    

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات

شنبه 1403/04/02         لغایت پنجشنبه 1403/04/21

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 1403-1402

انتخاب واحد

دوشنبه 1402/6/20             لغایت  شنبه 1402/6/31

شروع کلاس‌ها

شنبه  1402/7/1

حذف و اضافه

شنبه 1402/7/15                لغایت چهارشنبه 1402/7/19

 حذف اضطراری

شنبه 1402/10/2                لغایت چهارشنبه 1402/10/6

پایان کلاس‌ها

پنجشنبه 1402/10/28

زمان برگزاری امتحانات

شنبه 1402/10/30               لغایت دوشنبه 1402/11/16

بازه زمانی ثبت موقت و نهایی نمرات

یکشنبه 1402/10/10            لغایت شنبه 1402/11/30