کارشناسان آموزش

     
 نام و نام خانوادگی
مدرک و رشته تحصیلی
 شماره تماس
     
یوسف  رفیعی کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی 06643342076-9 داخلی 1048
سمیه مهرجویان کارشناس ارشد میکروب پزشکی
06643342076-9 داخلی 1039