کارشناس پژوهش:

 خانم زهرا امیدی

شماره تماس:   9-06643342076 داخلی 1029

 

شرح وظایف:           

  • ادمین سامانه پژوهشیار
  • بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی
  • تنظیم صورت جلسه‌های شورای پژوهشی طرح‌های پژوهشی
  • تنظیم صورت جلسه‌های شورای مالی طرح‌های پژوهشی
  •  بررسی گزارش‌ها و تسویه طرح‌های پژوهشی
  • بررسی مقالات
  • صدور معرفی‌نامه جهت طرح‌های مصوب اعضاء هیات علمی
  • صدور گواهی مجریان و همکاران طرح‌های پژوهشی